Polityka prywatności

§ 1

Wstęp


 1. Niniejsza polityka  prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie  związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników oraz  stosowaniem plików cookies przez stronę internetową  www.estibook.pl.

 2. Wszelkie słowa i  wyrażenia użyte w Polityce i zaczynające się wielką literą  będą miały znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym  pod adresem http://estibook.pl/regulamin/pl


§ 2

Administrator danych

 1. Administratorem  danych osobowych Użytkowników jest Olga Ziemniak prowadząca  działalność gospodarczą pod firmą ILS Polska Olga Ziemniak  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej przez ministra właściwego do  spraw gospodarki pod adresem Julianów, ul. Srebrnych Świerków 9,  posługująca się numerem PESEL 77092908147 oraz NIP 527-220-47-79,  adresem e-mail o.ziemniak@estibook.pl

 2. Estibook informuje,  że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą  „Klienci” oraz zbiorze pod nazwą „Informacje Handlowe”, w  stosunku do których zostały złożone wnioski o rejestrację do  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Estibook nie powołał  Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym  samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”)


§ 3

Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników


 1. Podstawę prawną  przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi :

 1. konieczność  realizacji Umowy i Umowy Licencji, jak również podjęcie działań  przed zawarciem Umowy i Umowy Licencji na żądanie Użytkownika  (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)

 2. konieczność  zrealizowania przez Estibook uprawnienia lub obowiązku wynikającego  z przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 2 UODO)

 3. udzielone przez  Użytkowników zgody (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)

 4. wypełnienie prawnie  usprawiedliwionych celów realizowanych przez Estibook, albo  odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z  art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni  własnych produktów i usług Estibook oraz dochodzenie roszczeń z  tytułu prowadzonej przez Estibook działalności gospodarczej.

 1. Udzielenie zgód, o  których mowa w ust. 1 pkt. c) powyżej oraz podanie przez  Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa  podania danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi  zawarcie Umowy oraz Umowy Licencji oraz dokonanie i realizację  Rezerwacji.

 2. Udzielona zgoda, o  której mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu może zostać w  każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, a podane dane osobowe  usunięte zarówno samodzielnie przez Użytkownika, jak i poprzez  przesłanie do Estibook żądania w tym zakresie na adres  info@estibook.pl.


§ 4

Cel i zakres przetwarzania danych Użytkowników

 1. Podane przez  Użytkowników dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie  wynikającym z udzielonych zgód, wypełnionych formularzy oraz  czynności podejmowanych w Serwisie.

 2. W celu zawarcia i  wykonania Umowy i Umowy Licencji Estibook przetwarza następujące  dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu adres e-mail, datę  urodzenia.

 3. W celu wysyłania  informacji handlowej Estibook będzie przetwarzać podany przez  Użytkownika adres e-mail.

 4. Dane osobowe, o  których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w  oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) lub § 3  ust. 1 pkt b) Polityki.

 5. Estibook będzie  przetwarzać adres e-mail Użytkowników w celach marketingowych, w  tym wysyłania informacji handlowej w oparciu o przesłankę  określoną w § 3 ust. 1 pkt c) i § 3 ust. 1 pkt d) Polityki.

§ 5

Udostępnienie

 1. Dane osobowe  Użytkowników zostaną udostępnione wybranemu Usługodawcy w celu  realizacji Umowy o Świadczenie Usług.

 2. Dane osobowe zostaną  udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim,  jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie  obowiązującego prawa.

§ 6

Uprawnienia

 1. Użytkownicy są  uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz  poprawiania ich.

 2. Użytkownik ma prawo  uzyskać od Estibook następujące informacje:

 1. o celu, zakresie i  sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ramach danego  zbioru,

 2. od kiedy dane  osobowe Użytkownika są przetwarzane w danym zbiorze,

 3. o źródle z którego  pochodzą dane Użytkownika,

 4. o odbiorcach, lub  kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane

 1. Ponadto na żądanie  Użytkownika Estibook, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje dane  osobowe Użytkownika, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe)  ich przetwarzanie lub je usunie jeśli dane Użytkownika okażą się  niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z  naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla  którego zostały zebrane.

 2. Poza tym w przypadku  przetwarzania danych Użytkownika przez Estibook w celu marketingu  bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO Użytkownik  jest uprawniony do:

 1. wniesienia pisemnego  umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych  Użytkownika ze względu na jego szczególną sytuację,

 2. wniesienia  sprzeciwu

 1. Aby skorzystać z  uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy  przedstawić Estibook stosowne żądanie korzystając z Danych  Kontaktowych.

§ 7

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Dane osobowe  Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w  szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.  z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Estibook zastosował  środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę  przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz  kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył  dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom  nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,  przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,  uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Estibook wdrożył  politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem  informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw  wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania  danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do  przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U.  Nr 100, poz. 1024).

 4. Do przetwarzania  danych osobowych Użytkowników dopuszczone są wyłącznie osoby  posiadające upoważnienie od Estibook, przeszkolone w zakresie  ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust.  3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania danych  osobowych Użytkowników w tajemnicy.


§ 8

Ciasteczka

 1. Estibook oświadcza,  że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

 2. Pliki cookies to  informacje, które są wysyłane przez serwer Serwisu i zapisują  się na urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu)  Użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies można  przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl

 3. Dane uzyskane za  pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie  Użytkownika, ale umożliwiają Estibook określenie czy przy użyciu  danego komputera odwiedzano już stronę Serwisu (co nie jest  jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał)  i jakie jego Użytkownik miał wówczas preferencje.

 4. Estibook korzysta z  wewnętrznych plików cookies oraz zewnętrznych plików cookies  Usługodawców i partnerów (np. Google Analytics). Informacje  dotyczące plików cookies stosowanych przez Usługodawców i  partnerów znajdują się na ich stronach internetowych.

 5. Estiook wykorzystuje  wewnętrzne pliki cookies w celu:

 1. zapewnienia  prawidłowego funkcjonowania strony Serwisu,

 2. statystycznym,

 3. przystosowania  strony Serwisu do preferencji Użytkowników.

 1. Estibook korzysta z  zewnętrznych plików cookies w celu prezentowania treści cyfrowych  w Serwisie pobieranych z serwisu Usługodawcy lub partnera.

 2. Estibook może  umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i  tymczasowe.

 3. Pliki tymczasowe są  zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki,  natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki  nie powoduje ich usunięcia.

 4. Estibook korzysta z  Google Analytics stanowiącego własność Google Inc z siedzibą w  USA, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu  Użytkownika w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości  ruchu w Serwisie oraz sposobu korzystania z Serwisu przez  Użytkowników.

 5. Estibook  wykorzystuje w celu reklamy Serwisu z Google AdWards stanowiącego  własność Google Inc z siedzibą w USA, które z związku z tym  używa plików cookies umieszczonych na urządzeniu Użytkownika.

 6. Estibook korzysta w  celu reklamy Serwisu z serwisu społecznościowego www.facebook.com,  do którego prawa przysługują Facebook INC z siedzibą w USA,  które w związku z tym używa plików cookies umieszczonych na  urządzeniu Użytkownika.

 7. W każdej chwili  możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Serwis z  Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa  przeglądarki internetowej.

 8. Istnieje również  możliwość zablokowania dostępu plików cookies do urządzenia  Użytkownika poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki  Użytkownika, jednakże wówczas Serwis może nie funkcjonować  prawidłowo.

 9. Estibook korzysta z  serwera, który w celu analizy pracy systemu informatycznego  zapisuje automatycznie w logach serwera informacje dotyczące  urządzenia, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z  Serwisem tj. typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzysta  Użytkownik, o IP komputera Użytkownika, dacie i godzinie wejścia,  o tekstowym opisie zdarzenia, kwalifikacji zdarzenia.

 10. Dostęp do plików z  logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania  systemem informatycznym Estibook.

 11. Pliki z logami mogą  służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w  Serwisie oraz występowania w nim błędów, które uniemożliwiają  zidentyfikowanie Użytkownika.

§ 9

Zmiany

 1. Estibook zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie  przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie Serwisu pod adresem http://estibook.pl/polityka-prywatnosci/pl.

 2. Polityka w nowym  brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod  adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ