Regulamin serwisu

§ 1

Wstęp

1.       Regulamin (zdefiniowany poniżej) określa warunki zawarcia Umowy oraz udzielenia Licencji Klienta i Licencji Usługodawcy przez Olgę Ziemniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ILS Polska Olga Ziemniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem Julianów, 05-509 ul. Srebrnych Świerków 9 NIP; 5272207479, REGON 142643239, (zwana dalej „Estibook”) na rzecz odpowiednio Klienta oraz Usługodawcy (zdefiniowanych poniżej).

2.       Regulamin jest skierowany do Użytkowników.

§ 2

Definicje

Definicje pisane w Regulaminie wielką literą będą miały znaczenie, jakie Strony nadały im poniżej:

1.       Dni Kalendarzowe – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu,

2.       Formularz Rezerwacji – oznacza formularz, który wypełnia Klient w celu dokonania Rezerwacji oraz zawarcia Umowy,

3.       Formularz Rejestracji - oznacza formularz, który wypełnia Usługodawca w celu zawarcia Umowy,

4.       Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku, kodeks cywilny,

5.       Klient– oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

6.       Kontakt/Dane Kontaktowe – oznacza dane teleadresowe Estibook, przy użyciu których Użytkownik może skontaktować się z Estibook w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku tj.:

a)      info@estibook.pl, admin@estibook.pl

b)      +48 535 305 502

7.       Konto – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Estibook na rzecz Użytkownika (Klienta lub Usługodawcy) w ramach Serwisu, do której Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła, zwaną również w przypadku Usługodawcy Profilem.

8.       Licencja Klienta – oznacza nieodpłatną licencję niewyłączną na korzystanie z części Serwisu dedykowanej Klientowi bez prawa do sublicencji, nieograniczoną terytorialnie na podstawie której Klient jest uprawniony do utrwalania i zwielokrotniania Serwisu techniką cyfrową (wyświetlenia w przeglądarce internetowej) oraz drukarską (odnośnie dokonanych Rezerwacji) w zakresie:

a)      wyszukania Usług zgodnie z następującymi kryteriami: nazwa Usługi, miasto, kod pocztowy, dzielnica, preferowana data, preferowana godzina

b)      dokonania Rezerwacji Usługi,

c)       założenia Konta,

d)      zarządzania Rezerwacjami za pośrednictwem Konta,

e)      wydrukowania w formacie pdf dokonanych Rezerwacji

9.       Licencja Usługodawcy – oznacza licencję niewyłączną na korzystanie z części Serwisu dedykowanej Usługodawcy, udzieloną przez Estibook Usługodawcy na czas nieokreślony za Wynagrodzeniem, z prawem do sublicencji dla pracowników Usługodawcy, na podstawie której Usługodawca jest uprawniony do utrwalania i zwielokrotniania Serwisu techniką cyfrową (wyświetlenia w przeglądarce internetowej) w zakresie:

a)      utworzenia Profilu,

b)      publikowania informacji o Usługach,

c)       zawierania Umów o Świadczenie Usług,

d)      zarządzania Rezerwacjami i Umowami o Świadczenie Usług

e)      korzystania z funkcjonalności Serwisu przeznaczonej dla Usługodawcy

10.   Potwierdzenie Rezerwacji – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Klientowi przez Estibook, po dokonaniu przez Klienta Rezerwacji, na adres e-mail podany w Formularzu Rezerwacji.

11.   Potwierdzenie Konta – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Użytkownikowi przez Estibook po wypełnieniu odpowiednio przez Klienta Formularza Rezerwacji, a przez Usługodawcę Formularza Rejestracji,

12.   Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,

13.   Rezerwacja – oznacza oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Rezerwacji odnośnie wybranej Usługi

14.   Profil – oznacza część Serwisu przeznaczoną do użytku wyłącznego Usługodawcy za pośrednictwem której Usługodawca informuje Klienta o Usługach i korzysta z funkcjonalności Serwisu.

15.   Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem http://www.estibook.pl/ za pośrednictwem którego Klient zawiera z Usługodawcą Umowę o Świadczenie Usług.

16.   Tabela Opłat – oznacza tabelę, w której zostało szczegółowo określone Wynagrodzenie jednostkowe, zamieszczone pod adresem estibook.pl/dla-biznesu/cennik

17.   Treści - oznacza wszelkie treści, w tym informacje, zdjęcia, opisy, grafiki zamieszczone przez Usługodawcę na Profilu, których część będzie stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również znaki towarowe i wzory przemysłowe

18.   Umowa – oznacza umowę na podstawie, której Estibook świadczy usługę elektroniczną Konta na rzecz Użytkowników.

19.   Umowa Licencji – oznacza umowę, na podstawie, której Estibook udziela, a Użytkownik przyjmuje odpowiednio Licencję Klienta (w przypadku gdy stroną Umowy Licencji jest Klient) lub Licencję Usługodawcy (w przypadku gdy stroną Umowy Licencji jest Usługodawca)

20.   Umowa o Świadczenie Usług– oznacza umowę, którą Klient zawiera z Usługodawcą na realizację Usługi.

21.   Usługa – oznacza usługę oferowaną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu,

22.   Usługodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną w rozumieniu art. 33 [1] Kodeksu korzystającą z Serwisu w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

23.   Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z Serwisu, zarówno Klienta jak i Usługodawcę,

24.   Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie należne Estibook od Usługodawcy na podstawie Umowy Licencji, której przedmiot stanowi Licencja Usługodawcy, wynikające z Tabeli Opłat.

 

§ 3

Postanowienia ogólne

1.       Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

2.       Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny bezpłatnie na podstronie Serwisu pod adresem http://estibook.pl/regulamin/pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie w tym w formacie pdf za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, jak również zostanie doręczony Klientowi w formacie pdf wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w załączeniu do Potwierdzenia Konta.

3.       Serwis zapewnia narzędzia umożliwiające wyszukiwanie Usług, dokonywanie Rezerwacji (funkcja dostępna po wyświetleniu Serwisu) oraz zarządzanie Rezerwacjami, w tym anulowanie Rezerwacji (funkcja dostępna po zalogowaniu do Konta), a także zamieszczanie informacji o Usługach i korzystanie przez Usługodawców z funkcjonalności części Serwisu dedykowanej Usługodawcom.

4.       Estibook świadczy na rzecz Użytkowników usługę konta bezpłatnie z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu.

5.       Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu korzystania z Serwisu.

6.       Estibook zapewnia funkcjonowanie Serwisu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja, Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja, Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Safari, Opera.

7.       W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:

a)      urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,

b)      aktywnej skrzynki e-mail,

c)       przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.

8.       Użytkownika obowiązuje pod rygorem rozwiązania Umowy oraz Umowy Licencji ze skutkiem natychmiastowym zakaz:

a)      dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego

b)      przesyłania spamu w rozumieniu art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

c)       korzystania z Serwisu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Estibook oraz Użytkowników

9.       Jeżeli Użytkownik naruszy zakaz określony w ust. 8 powyżej Estibook będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy oraz Umowy Licencji ze skutkiem natychmiastowym.

10.   W przypadku otrzymania przez Estibook urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości od innego Użytkownika lub osoby trzeciej o bezprawnych charakterze danych przechowywanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności, a także naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Estibook niezwłocznie odpowiednio uniemożliwi dostęp do powołanych danych lub podejmie działania zmierzające do usunięcia naruszeń.

11.   Estibook wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

12.   Estibook informuje, że pomimo stosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 11 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem przez osoby trzecie dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Estibook zaleca stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.

13.   Estibook jest uprawnione do pozostawienia na urządzeniu Użytkownika tak zwanych „plików cookies” lub innych o podobnym przeznaczeniu.

14.   Estibook nie jest stroną Umów o Świadczenie Usług, a jedynie pośredniczy w ich zawarciu, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o Świadczenie Usług.

15.   Estibook zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Serwisu do 24 godzin, o której Użytkownicy zostaną poinformowani uprzednio odpowiednim komunikatem na Serwisie.

16.   Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika nie jest on uprawniony do korzystania z Serwisu.

17.   Informacje umieszczane w Serwisie przez Estibook, a także Usługodawców nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 4

Umowa

1.       Klient może korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem Konta.

2.       Do zawarcia Umowy pomiędzy Estibook, a Klientem niezbędne jest wypełnienie przez Klienta Formularza Rezerwacji oraz aktywacja przycisku „Utwórz nowe konto” - pod Formularzem Rezerwacji.

3.       Po aktywacji przycisku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Klient otrzyma na podany w Formularzu Rezerwacji adres e-mail Potwierdzenie Konta wraz z Regulaminem w formacie pdf oraz linkiem aktywującym Konto, a także linkiem dezaktywującym Konto.

4.       Z chwilą aktywacji linku aktywującego Konto pomiędzy Estibook, a Klientem zostaje zawarta Umowa na czas niekreślony.

5.       Umowa może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdym czasie, bez podania przyczyn, poprzez uruchomienie linku dezaktywującego Konto otrzymanego wraz z Potwierdzeniem Konta.

6.       Do zawarcia Umowy pomiędzy Estibook, a Usługodawcą niezbędne jest wypełnienie przez Usługodawcę Formularza Rejestracji oraz aktywacja przycisku „ Zarejestruj”.

7.       Po aktywacji przycisku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Usługodawca otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail Potwierdzenie Profilu wraz z linkiem aktywującym Profil.

8.       Z chwilą aktywacji linku aktywującego Profil pomiędzy Estibook, a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa na czas niekreślony.

9.       Estibook jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyn z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy podany w Formularzu Rejestracji.

10.   Estibook jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy podany w Formularzu Rejestracji.

11.   Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyn z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Danych Kontaktowych.

12.   Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym po upływie pierwszych 30 dni od daty jej zawarcia, w czasie których korzysta z Serwisu bezpłatnie.

13.   Przy zawarciu Umowy Użytkownik podaje login i hasło, których będzie używać w celu uzyskania dostępu do zasobów Konta.

14.   Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania loginu i hasła osobie trzeciej.

 

§ 5

Umowa Licencji

1.       Z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Estibook zostaje zawarta Umowa Licencji, której przedmiot stanowi Licencja Usługodawcy.

2.       Umowa Licencji zawarta z Usługodawcą ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

3.        Z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Klientem, a Estibook zostaje zawarta Umowa Licencji, której przedmiot stanowi Licencja Klienta.

4.       Umowa Licencji zawarta z Klientem ulega rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

 

§ 6

Prawa i obowiązki Usługodawcy

1.       Usługodawca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.

2.       W przypadku korzystania przez Usługodawcę z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, nielegalny lub naruszający prawa osób trzecich Usługodawca pokryje szkody Estibook oraz osób trzecich powstałe w związku z takim korzystaniem przez Usługodawcę z Serwisu, jak również wszystkie koszty związane z dochodzeniem przez Estibook lub osoby trzecie roszczeń z tego tytułu (w tym koszty sądowe, koszty pomocy prawnej i ekspertów).

3.       W przypadku korzystania przez Usługodawcę z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, nielegalny lub naruszający prawa osób trzecich Usługodawca stawi się przed właściwym sądem lub organem na żądanie Estibook lub osoby trzeciej.

4.       Usługodawca poinformuje niezwłocznie Estibook o problemach z funkcjonowaniem Serwisu.

5.       Usługodawca wyraża zgodę na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Rezerwacji.

6.       Usługodawca zobowiązuje się do:

a)      zapewnienia dostępności Usług w terminach oznaczonych w Profilu, jako dostępne

b)      zapewnienia świadczenia Usług przez osobę wybraną przez Klienta spośród pracowników Usługodawcy

c)       świadczenia Usług zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (jeśli ma zastosowanie)

d)      opisania Usług w sposób zgodny z prawem, zrozumiały i wyczerpujący

e)      przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującym prawem.

7.       W przypadku naruszenie postanowień Regulaminu lub prawa przez Usługodawcę Estibook jest uprawniony według swojego uznania do:

a)      wysłania ostrzeżenia

b)      rozwiązania Umowy i Umowy Licencji ze skutkiem natychmiastowym i w związku z tym usunięcia Profilu, Usług oraz Treści

8.       Jeżeli Estibook rozwiązał z Usługodawcą Umowę oraz Umowę Licencji na podstawie ust. 7b powyżej Usługodawca jest uprawniony do ponownego zawarcia Umowy oraz Umowy Licencji z Estibook wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Estibook.

9.       Usługodawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Treści lub jest uprawniony do korzystania z Treści na innej podstawie prawnej oraz, że Treści nie naruszają i nie będą naruszać w jakikolwiek sposób praw osób trzecich.

10.   Usługodawca ponosi wszelkie koszty związane z wykorzystaniem Treści w Serwisie.

11.   Usługodawca zwalnia Estibook z odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich do Treści oraz pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez Estibook, (w tym koszty obsługi prawnej, koszty sądowe i koszty ekspertów) powstałe w związku ze zgłoszeniem przez osoby trzecie do Estibook roszczeń z tytułu naruszenia praw do Treści.

12.   Umieszczając Treści w Profilu lub Serwisie Usługobiorca udziela Estibook, a Estibook przyjmuje licencję niewyłączną na korzystanie i rozporządzanie częścią lub całością Treści według uznania Estibook bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z prawem do sublicencji, bez prawa do wynagrodzenia, łącznie z prawem do wykonywania praw zależnych do Treści w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także promocji Estibook, Usługodawcy lub Usług na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najem oryginału lub egzemplarzy,

c)       w zakresie rozpowszechniania Treści w sposób inny niż określony w pkt. b – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.

§ 7

Umowa o Świadczenie Usług/Rezerwacja

1.       Klient może dokonywać Rezerwacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.       Klient może dokonywać Rezerwacji za pośrednictwem Konta.

3.       W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług (dokonania Rezerwacji), Klient jest zobowiązany co najmniej do:

a)      podania kryteriów wyszukiwania,

b)      dokonanie wyboru Profilu,

c)       aktywacja ikony „Rezerwuj” przy wybranej Usłudze,

d)      wyboru terminu i godziny Usługi (jeśli nie stanowiły kryterium wyszukiwania),

e)      wyboru pracownika, który wykona Usługę,

f)       podania danych osobowych niezbędnych do potwierdzenia tożsamości (imię nazwisko, adres mailowy, numer telefonu komórkowego)

4.       Po otrzymaniu Rezerwacji Estibook przesyła Klientowi Potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zawiera szczegóły złożonej Rezerwacji.

5.       Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Rezerwacji.

6.       Jeżeli Klient nie otrzyma Potwierdzenia w terminie 24 godzin od daty dokonania Rezerwacji przestaje być związany ofertą.

7.       Klient korzystający z Konta jest uprawniony do anulowania Rezerwacji w każdej chwili poprzez zmianę statusu Rezerwacji po zalogowaniu do Konta.

 

§ 8

Wynagrodzenie i płatności

1.       Wynagrodzenie, należne Usługodawcy na podstawie Umowy o Świadczenie Usług zamieszczone na Profilu jest wynagrodzeniem brutto i zawiera należny podatek VAT.

2.       Usługodawca przez okres pierwszych 30 dni od daty zawarcia Umowy i Umowy Licencji korzysta z Serwisu bezpłatnie.

3.       Usługodawca po upływie terminu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Estibook Wynagrodzenia w wysokości i na warunkach wynikających z Tabeli Opłat.

4.       Usługodawca upoważnia Estibook do wystawiania faktur bez podpisu Usługodawcy.

5.       Estibook jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności przysługującej mu w stosunku do Usługodawcy bez zgody Usługodawcy.

 

§ 9

Reklamacja

1.       Reklamacja usług świadczonych przez Estibook może zostać złożona przez Użytkownika:

a)      pisemnie na adres  05-509 Julianów, ul. Srebrnych Świerków 9  Estibook

lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@estibook.pl   

2.       Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Użytkownika, a także jego dane.

3.       Estibook rozpatrzy reklamację w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

4.       Klient może reklamować Usługi na podstawie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio u Usługodawcy korzystając z danych kontaktowych Usługodawcy zamieszczonych na Profilu.

§ 10

Odpowiedzialność

1.       Estibook jest odpowiedzialny względem Usługodawcy za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Estibook.

2.       Jeżeli działanie lub zaniechanie Estibook, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Estibook wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy Licencji lub Umowy, Usługodawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

3.       Postanowienie ust. 2 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

§ 11

Odstąpienie

1.       Klient, który zawarł umowę może na podstawie art. 27 ustawy ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w terminie 14 Dni Kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem art. 34 i 35 powołanej ustawy.

2.       Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest wysłanie oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu.

3.       Termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest liczony od daty zawarcia umowy.

4.       Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług należy kierować bezpośrednio do Usługodawców korzystając z danych zamieszczonych na Profilach.

5.       Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d)      o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 12

Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Estibook.

2.       Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.

3.       Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies znajdują się w polityce prywatności, zamieszczonej na podstronie Serwisu pod adresem http://estibook.pl/polityka-prywatnosci/pl.

 

§ 13

Powierzenie i udostępnieni danych osobowych

1.       Na podstawie Umowy oraz Umowy Licencji, a także zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Usługodawca powierza Estibook dane osobowe Klientów oraz pracowników (w tym osób współpracujących z Usługodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych) w zakresie i w celu realizacji Umowy oraz Umowy Licencji (w tym prawidłowego korzystania z Serwisu przez Usługodawcę), a Estibook zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych zgodnie z prawem.

2.       Zakres powierzonych danych obejmuje imię i nazwisko, telefon, adres poczty mailowej.

3.       W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz Umowy Licencji Estibook usunie w terminie 14 Dni Kalendarzowych dane osobowe powierzone Estibook przez Usługodawcę.

4.       Estibook jest uprawniony do powierzenia danych osobowych o których mowa w niniejszym paragrafie, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z Serwisu, a także wykonania Umowy i Umowy Licencji, firmie home.pl S. A., z którą Estibook zawarł umowę o świadczenie usług hostingowych oraz dzierżawy serwera, na którym powołane dane będą przetwarzane.

5.       Na podstawie Umowy oraz Umowy Licencji, a także w zakresie i w celu realizacji Rezerwacji Estibook udostępnia Usługodawcy dane osobowe Klientów, którzy dokonali Rezerwacji u danego Usługodawcy, a Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych Klientów wyłącznie w celu realizacji Rezerwacji, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

§ 14

Pozasądowe sposoby

 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1.       Jeżeli Estibook nie uzna reklamacji Klienta, a Klient nie zgodzi się, ze stanowiskiem Estibook, Klient jest uprawniony do podania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub może się zwrócić do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR)

2.       Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajdują się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw konsumentów.

3.       W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Estibook, a Klientem spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.

4.       Usługodawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Umowy o Świadczenie Usług.

 

§ 15

Postanowienia Końcowe

1.       W razie sprzeczności Regulaminu z prawami konsumenta wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów postanowienia Regulaminu sprzeczne z prawem nie będą wiążące dla konsumenta, a Estibook podejmie działania lub zaniechania zgodne z powołanymi normami prawnymi.

2.       Estibook informuje, że do Umów o Świadczenie Usług, których przedmiot stanowią usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia w celu oceny, utrzymania lub poprawy stanu zdrowia Klientów, łącznie z przepisywaniem, udostępnianiem i wydawaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych (bez względu na to czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej) nie ma zastosowania ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz postanowienia Regulaminu będące konsekwencją jej stosowania do pozostałych Umów o Świadczenie Usług.

3.       Estibook może zmienić Regulamin z ważnych powodów.

4.       Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji na 14 dni zanim zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać.

5.       Klient akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klient wypowiada Umowę oraz Umowę Licencji ze skutkiem natychmiastowym.

6.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz prawa konsumenckiego.

7.       Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik który stanowi jego integralną część.
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

                                                                                                                                               [miejscowość i data]

 

[imię i nazwisko oraz adres Klienta]

 

                                                                                                                                               [nazwa firmy]

                                                                                                                                               [adres, telefon, e-mail]

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Klienta] informuję o moim odstąpieniu od umowy [określenie umowy]

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                               podpis

 

 

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ